March 20, 2003

2003年3月社会言語科学会
会話分析ワークショップ

[2003年3月に開催された社会言語科学会の研究大会で、以下のようなワークショップを企画しました。-- 西阪]