September 23, 2002

2002年9月社会言語科学会
会話分析ワークショップ

[2002年9月に開催された社会言語科学会の研究大会で、以下のようなワークショップを企画しました。]